งานหมั่น น.; RINRIT, P. S. .; KAPBUN, P. P. . การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation. Journal of MCU Buddhasothorn Review, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 79–93, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JMBR_sothorn/article/view/250288. Acesso em: 28 may. 2024.