งานหมั่น น., Rinrit, P. S. ., & Kapbun, P. P. . (2021). การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation. Journal of MCU Buddhasothorn Review, 1(2), 79–93. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JMBR_sothorn/article/view/250288