(1)
งานหมั่น น.; Rinrit, P. S. .; Kapbun, P. P. . การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation. JMBR_sothorn 2021, 1, 79-93.