[1]
งานหมั่น น., Rinrit, P.S. and Kapbun, P.P. 2021. การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ก การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 กับบูรณาการนวัตกรรม: The Development of Teacher Skills in the 21st Century and the Integration of Innovation. Journal of MCU Buddhasothorn Review. 1, 2 (Dec. 2021), 79–93.