กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF