วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรรศน์
ISSN : 1905-1603   (Print)
ISSN : 2697-4215   (Online)

วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๒. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม

   ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2020): ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563

บทบรรณาธิการ

 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ วารสารที่มุ่งเน้นคุณภาพเนื้อหาบทความทางวิชาการและวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาอย่างต่อเนื่อง เพราะวารสารจะมีคุณภาพที่ดีได้ก็ด้วยบทความนั้นต้องมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากจะคำนึงถึงคุณภาพของบทความแล้ว ในขณะเดียวกันกองบรรณาธิการก็ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ต้องทำหน้าที่ดูแลในการจัดการวารสารโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการในการจัดทำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพควบคู่กันอีกด้วย

วารสารฉบับนี้ได้เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้สถานการณ์ของโลกที่ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นทั่วทุกมุมของโลกรวมถึงสถานการณ์ความเป็นไปต่างๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจสังคมที่เราสามารถเข้าถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนับเป็นความท้าทายและมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงได้เน้นพิจารณาคัดเลือกบทความที่มีความสอดคล้องและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อนำผลงานทางวิชาการและวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ได้กับวิถีชีวิตปกติใหม่ของคนในสังคมปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที ตามหลักการของการใช้ชีวิตในยุค“นิว นอร์มอล” (New Normal) ด้วยการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ สื่อสาร รวมถึงการปฏิบัติและการจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้อย่างยั่งยืนให้มากที่สุด

เผยแพร่แล้ว: 2020-09-14

ดูเล่มทุกฉบับ