วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรรศน์
ISSN : 1905-1603   (Print)
ISSN : 2697-4215   (Online)

วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๒. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม

   ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (2022): ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2565

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านพุทธศาสนาที่น่าสนใจ เช่นบทความวิจัยเรื่องของวัฒนา โอภานนท์อมตะ เรื่อง “รูปแบบการบริหารองค์การธุรกิจตามหลักอริยมรรค” บทความวิจัยของวานิตธิวัฒน์ คำเรือง เรื่อง “ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวน่านที่มีต่อเสาพระหลักเมืองน่าน”บทความวิจัยของพระมหาสำราญ  สุเมโธ /มะโนรัตน์ เรื่อง “การทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่เชิงพุทธในอำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ”บทความวิจัยของนลินี คล้ายสำเนียง เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักไตรสิกขากับสมรรถนะหลักของครูกลุ่มสหวิทยาเขตปิยมิตร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี” เป็นต้น

และปิดท้ายด้วยบทวิจารณ์หนังสือที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ ได้แก่บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “สมองสิทธัตถะ (SIDDHARTHA ‘S BRAIN) เขียนโดย เจมส์ คิงส์แลนด์ แปลโดย นายแพทย์นที สาครยุทธเดช ผู้วิจารณ์หนังสือได้แก่นายพัชสัณห์  สมตน นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้วยความปรารถนาดีจากทีมบรรณาธิการ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-30

วิเคราะห์มิลินทปัญหาว่าด้วยลักษณะของศีล

พระครูธรรมธรไพบูลย์ พิศาลวชิโรภาส, พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก, พระครูสมุทรวชิรานุวัตร อริญชโย, พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต อภิปญฺโญ

1-16

ดูทุกฉบับ