วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรรศน์
ISSN : 1905-1603   (Print)
ISSN : 2697-4215   (Online)

วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๒. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม

   ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2021): ปีที่ 17 มกราคม-เมษายน 2564

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๔ วารสารที่เผยแพร่บทความวิชาการหรือวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นับเป็นเวลาร่วมปีกว่า ๆ แล้วที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตของมนุษยชาติอย่างมากมาย รวมถึงการปรับตัวเข้ากับภาวะนี้เพื่อให้ดำเนินไปอย่างมีความสุขได้ด้วยวิถีของแต่ละบุคคล ชุมชน สังคม รวมถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะเอาชนะภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19 นี้ที่หลากหลาย

คำถามคือการปรับตัวของมนุษย์ในมุมมองของพุทธศาสนาท่ามกลางการเผชิญวิกฤติเช่นนี้ จะมีแนวทางอย่างไร หรือจะมีนวัตกรรมอะไรที่จะนำมนุษย์ไปสู่การเข้าถึงธรรมที่เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างถูกต้องและประสบกับสุขสันติที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต คำถามเหล่านี้เป็นต้น จึงต้องอาศัยงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์และเป็นแนวทางการในการดำเนินชีวิตในยุคโควิด-19 ได้อย่างเป็นอย่างดี วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ให้ความสำคัญต่องานวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับการนำหลักพุทธธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงอยู่ในสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 นี้ จึงได้รับพิจารณาบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังกล่าวข้างต้นนี้ เพื่อพิมพ์เผยแพร่เป็นประโยชน์ทั้งในวงวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติต่อไป

เผยแพร่แล้ว: 2021-02-13

การให้ทาน: คุณธรรมจำเป็นในสังคมช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid -19)

สังข์วาล เสริมแก้ว, พระประเทือง ขนฺติโก (ศรีสมบูรณ์), พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร

73-84

ดูเล่มทุกฉบับ