วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรรศน์
ISSN : 1905-1603   (Print)
ISSN : 2697-4215   (Online)

วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๒. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม

   ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีที่ 15 ฉบับที่ เพิ่มเติม (2019): (supplemental issues) ธันวาคม ๒๕๖๒

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๕ ฉบับเพิ่มเติม (supplemental issues) ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยในงานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดพิมพ์เผยแพร่ในระบบออนไลน์ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยการเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัย ๔ กลุ่มคือ กลุ่มพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ และกลุ่มงานวิชาการทางด้านปรัชญาและวิจัยที่มีองค์ความรู้ด้านสาขามนุษยศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 2020-03-18

ดูเล่มทุกฉบับ