Announcements

ประกาศ  วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

2013-08-29

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ปร.ด.)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง

2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี และมีประสบการณ์วิจัย และผลงานวิจัย

3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

จำนวนที่รับ ภาคปกติจำนวน 9 คน

วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์การทำงานจากผู้รับรอง 3 ราย ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) การนำเสนอโครงการวิจัย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน

เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.