กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.จันทร์ชลี มาพุทธ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.จิรา จันทร์กระจ่างข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตรสถาบันคลังสมองแห่งชาติ
รศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่างมหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม