วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมจัดพิมพ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา และการพัฒนาสังคมของนักวิชาการทั่วไปในรูปแบบบทความทางวิชาการและบทความพิเศษ

ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

2013-08-29

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ปร.ด.)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง

2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี และมีประสบการณ์วิจัย และผลงานวิจัย

3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

จำนวนที่รับ ภาคปกติจำนวน 9 คน

วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์การทำงานจากผู้รับรอง 3 ราย ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) การนำเสนอโครงการวิจัย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน

เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

Vol. 8 No. 2: November 2012 - April 2013

Published: 2014-07-09

รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

พิทยุตม์ กงกุล, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

59-70

สอนเก่ง สอนเป็น

ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล

141-144

View All Issues

Indexed in tci


Vol 8, No 2

November 2012 - April 2013

 

Table of Contents

Academic Article

พลังงานทดแทนสำหรับงานอุตสาหกรรมในอนาคต PDF
ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา 6-22

Research Article

การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน PDF
ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา 23-35
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 PDF
พระมหาสิทธิศักดิ์ ปรีกุล, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ 36-47
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติ ยูนนาน ตามแนวการสอนแบบ ACTIVE Reading และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ PDF
Yang Lizhou, ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์, ดร.สุนทร บำเรอราช 48-58
รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก PDF
พิทยุตม์ กงกุล, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ 59-70
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง PDF
วิมล จันทร์ประภาพ, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม 71-84
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 PDF
อรุณศรี อ้ายมาศน้อย, ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 85-97
ความคิดเห็นของครูในอำเภอแม่ลาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ประจำสายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
สุธินันท์ วิมาลัย, ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์, ดร.เจตนา เมืองมูล 98-112
ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา PDF
วัชระ มั่นถาวรวงศ์, ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง 115-128
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF
อำนวย บุญศรี, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล 125-140

Literary criticism

สอนเก่ง สอนเป็น PDF
ศรีวรรณ ยอดนิล 141-144