1.
วิสาขา ภู่จินดาWP. ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง. JEM [Internet]. 1 [cited 2021Apr.18];3(1). Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31980