1.
ชมพูนุช พุ่มขุนCP. บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง. JEM [Internet]. 1 [cited 2020Oct.31];10(1). Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25858