1.
- -. คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม. JEM [Internet]. 1 [cited 2021Jul.25];10(1). Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25847