1.
อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ATK. เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด WHEN THE WATER BECOMES GREEN: PHOSPHORUS MANAGEMENT AND FRESHWATER RESTORATION. JEM [Internet]. 2019Jun.23 [cited 2020Sep.21];15(1):104-21. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/179284