1.
วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กVK. อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. JEM [Internet]. 2019Dec.23 [cited 2021Aug.4];15(2):106-25. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/174995