1.
กวินธร เสถียรGS, ธนภัทร วงศ์ประทุมTW. มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม MINAMATA: TRAGEDY AND THE BATTLE FOR CHANGE IN THE HISTORY OF THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY. JEM [Internet]. 2019Jun.23 [cited 2020Sep.21];15(1):122-33. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/171528