1.
นวลประกาย เลิศกิรวงศ์NL. นโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า กรณีศึกษาโครงการนำร่องพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรีของผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน APPROACHING ON SOLAR PV POLICY; PILOT FREE SOLAR PV ROOFTOP PROGRAM OF RESIDENTIAL PROSUMERS CASESTUDY. JEM [Internet]. 2019Jun.23 [cited 2020Jul.9];15(1):4-27. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/166214