1.
สมพร แสงชัยSS. วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. JEM [Internet]. 2018Dec.24 [cited 2020Apr.9];14(2):96-111. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/150326