1.
ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุลPS, กนกรัตน์ ยศไกรKY, เมธินี ภูวทิศMP. แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน REGIONALISM AND POLICY OF NON-TRADITIONAL SECURITY IN ENVIRONMENT: CASE OF ASEAN COMMUNITY: แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน REGIONALISM AND POLICY OF NON-TRADITIONAL SECURITY IN ENVIRONMENT: CASE OF ASEAN COMMUNITY. JEM [Internet]. 2018Dec.24 [cited 2020Jun.3];14(2):112-27. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/142659