1.
อารตี อยุทธครAA. การปรับตัวและต่อรองของชุมชนผ่านโครงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ADAPTATION AND NEGOTIATION OF COMMUNITIES THROUGH CLIMATE CHANGE MITIGATION PROJECT IN CHIAN MAI. JEM [Internet]. 2018Dec.8 [cited 2020Sep.21];14(2). Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/137042