วิสาขา ภู่จินดาWisakha Phoochinda. “ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 3, no. 1 (1). Accessed April 18, 2021. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31980.