บุญจง ขาวสิทธิวงษ์Boonchong Chawsithiwong. “Occupational Noise Regulations”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 3, no. 1 (1). Accessed June 15, 2021. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31977.