ชมพูนุช พุ่มขุนChompoonuch Phoomkhun. “บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 10, no. 1 (1). Accessed October 31, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25858.