-, -. “คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 10, no. 1 (1). Accessed July 25, 2021. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25847.