อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ANOOTNARA TALKUL KUSTER. “เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด WHEN THE WATER BECOMES GREEN: PHOSPHORUS MANAGEMENT AND FRESHWATER RESTORATION”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 15, no. 1 (June 23, 2019): 104-121. Accessed September 21, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/179284.