วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กVivat Keawdounglek. “อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 15, no. 2 (December 23, 2019): 106-125. Accessed August 4, 2021. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/174995.