กวินธร เสถียรGwyntorn Satean, and ธนภัทร วงศ์ประทุมThanapat Wongpratoom. “มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม MINAMATA: TRAGEDY AND THE BATTLE FOR CHANGE IN THE HISTORY OF THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 15, no. 1 (June 23, 2019): 122-133. Accessed September 21, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/171528.