ฉัตราภรณ์ สุริวรรณchattrabhorn Suriwan. “ปฏิบัติการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกลไกตลาด: โครงการเรดด์พลัสในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ PRACTICES OF ECONOMIC MECHANISM IN ENVIRONMENTAL CONSERVATION: REDD+ PROJECT IN BAN HUA THUNGCOMMUNITY FOREST, CHIANG DAO DISTRICT,CHIANG MAI PROVINCE: มาตรการเรดด์พลัสในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 15, no. 1 (June 23, 2019): 46-61. Accessed September 21, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/169958.