สมพร แสงชัยSomporn Sangchai. “วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 14, no. 2 (December 24, 2018): 96-111. Accessed April 2, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/150326.