อารตี อยุทธครArratee Ayuttacorn. “การปรับตัวและต่อรองของชุมชนผ่านโครงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ADAPTATION AND NEGOTIATION OF COMMUNITIES THROUGH CLIMATE CHANGE MITIGATION PROJECT IN CHIAN MAI”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 14, no. 2 (December 8, 2018). Accessed September 21, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/137042.