วิสาขา ภู่จินดาW. P. “ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 3, no. 1, 1, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31980.