ภัคพงศ์ พจนารถ P. P. “มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาค และการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/27577.