ชมพูนุช พุ่มขุนC. P. “บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 10, no. 1, 1, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25858.