อัศมน ลิ่มสกุลA. L., อัศดร คำเมืองA. K., วุฒิชัย แพงแก้วW. P., and นิดาลักษณ์ สิทธิพลN. S. “ลักษณะนิเวศ-อุทกของแหล่งน้ำไหล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขื่อนรัชชประภา เขื่อนขุนด่านปราการชลและเขื่อนอุบลรัตน์Stream Eco - Hydrological Characteristics: Comparative Study of Ratchaprabha, Kundan and Ubonrat Dams”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 10, no. 1, 1, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25851.