-, -. “คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 10, no. 1, 1, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25847.