อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์A. T. K. “เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด WHEN THE WATER BECOMES GREEN: PHOSPHORUS MANAGEMENT AND FRESHWATER RESTORATION”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 15, no. 1, June 2019, pp. 104-21, doi:10.14456/jem.2019.6.