วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กV. K. “อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 15, no. 2, Dec. 2019, pp. 106-25, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/174995.