สมพร แสงชัยS. S. “วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 14, no. 2, Dec. 2018, pp. 96-111, doi:10.14456/jem.2018.13.