อารตี อยุทธครA. A. “การปรับตัวและต่อรองของชุมชนผ่านโครงการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่ ADAPTATION AND NEGOTIATION OF COMMUNITIES THROUGH CLIMATE CHANGE MITIGATION PROJECT IN CHIAN MAI”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 14, no. 2, Dec. 2018, doi:10.14456/jem.2018.9.