[1]
วิสาขา ภู่จินดาW. P., “ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง”, JEM, vol. 3, no. 1, 1.