[1]
บุญจง ขาวสิทธิวงษ์B. C., “Occupational Noise Regulations”, JEM, vol. 3, no. 1, 1.