[1]
ชมพูนุช พุ่มขุนC. P., “บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง”, JEM, vol. 10, no. 1, 1.