[1]
- -, “คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม”, JEM, vol. 10, no. 1, 1.