[1]
วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กV. K., “อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT”, JEM, vol. 15, no. 2, pp. 106-125, Dec. 2019.