[1]
สมพร แสงชัยS. S., “วิวัฒนาการแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, JEM, vol. 14, no. 2, pp. 96-111, Dec. 2018.