วิสาขา ภู่จินดาW. P. (1) “ความสอดคล้องของหลักการของนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 3(1). Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/31980 (Accessed: 18April2021).