ชมพูนุช พุ่มขุนC. P. (1) “บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 10(1). Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25858 (Accessed: 31October2020).