อัศมน ลิ่มสกุลA. L., อัศดร คำเมืองA. K., วุฒิชัย แพงแก้วW. P. and นิดาลักษณ์ สิทธิพลN. S. (1) “ลักษณะนิเวศ-อุทกของแหล่งน้ำไหล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขื่อนรัชชประภา เขื่อนขุนด่านปราการชลและเขื่อนอุบลรัตน์Stream eco - hydrological characteristics: Comparative study of Ratchaprabha, Kundan and Ubonrat Dams”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 10(1). Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25851 (Accessed: 13July2020).