-, - (1) “คำแนะนำวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 10(1). Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25847 (Accessed: 25July2021).