อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์A. T. K. (2019) “เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด WHEN THE WATER BECOMES GREEN: PHOSPHORUS MANAGEMENT AND FRESHWATER RESTORATION”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(1), pp. 104-121. doi: 10.14456/jem.2019.6.