วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กV. K. (2019) “อาหารปลอดภัย กับการจัดการสิ่งแวดล้อม FOOD SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(2), pp. 106-125. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/174995 (Accessed: 4August2021).